company logo

Rychlý kontakt

Text

 

Pro zvětšení textu
stiskněte ctrl +

O nás

Historie

Ohlédnutí za minulostí:

Původní domov sídlil na ulici Palackého v Kyjově, kde byli ubytovaní nejlepší a nejschopnější obyvatelé a měly zde ubytování i řádové sestry, které dostaly za úkol zabezpečovat také provoz v nově budovaných objektech na ulici Strážovské. V dokumentech najdeme zápis o předání ústavní péče „Domov České katolické Charity v Kyjově“ do správy národních výborů k 1. lednu 1960.

V Kyjově byl zřízen Ústav sociální péče pro dospělé a Ústav sociální péče pro mládež a tak se v průběhu roku 1961 otevřely na samém konci Kyjova tři nové budovy. Jedna pro důchodce, další dvě pro mentálně postižené děti.

Tehdejší ústav přijal prvního obyvatele dne 23. ledna 1961 a přijímání pokračovalo denně až do 8. února 1961, kdy byl ústav plně obsazen. Oficiálně byl provoz zahájen 4. března 1961, kdy toto zařízení bylo slavnostně otevřeno a jeho původní kapacita byla 145 obyvatel (včetně 22 obyvatel z Palackého ul.) ubytovaných ve čtyř nebo dvoulůžkových pokojích. Dvě třetiny ubytovaných tvořily ženy. Novostavba ústavu byla postupně doplněna svépomocí zaměstnanců a obyvatelů ústavu o sklep na brambory, skleník, také byl vysazen ovocný sad a v roce 1965 vybudována dílna pro údržbáře a provedeno oplocení areálu. V roce 1969 byl postaven vepřín a v roce 1970 zahradní pařeniště. Po stránce zdravotní pečoval o obyvatele ústavu lékař a 11 zdravotních pracovnic. V ústavu byla klubovna vybavená radiopřijímačem a televizí, kde se jednou týdně promítal celovečerní film, dále tu byla knihovna, jejíž obměnu prováděla Městská knihovna. Každoročně byly také organizovány autobusové zájezdy a při významných výročích a životních jubileích navštěvoval ústav Sbor pro občanské záležitosti, který gratuloval jubilantům a předával jim upomínkové předměty.

Od zahájení provozu se několikrát změnil název a také zřizovatel. Ústav sociální péče pro dospělé, jak se ze začátku jmenoval, byl součástí Okresní správy ústavů sociální péče v Kyjově. Do 31. prosince 1974 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově. Od 1. ledna 1993 vznikla delimitací samostatná příspěvková organizace a zřizovatelem byl Okresní úřad Hodonín. Součástí Domova důchodců byl do 30. června 1993 také Domov důchodců Čeložnice.

V období let 1993 – 2001 došlo k rozsáhlé rekonstrukci, při které byla pořízena nadstavba podkrovního podlaží, přístavba schodiště, výměna otvorových prvků, domov byl vybaven zdravotní technikou, pokoje novým nábytkem, upravena zahrada a zároveň se snížil počet obyvatelů na pokojích. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu.

Od 1. ledna 2003 se stal zřizovatelem Jihomoravský kraj a Domov důchodců Kyjov byl zřízen jako jeho samostatná příspěvková organizace. Kapacita domova byla 96 obyvatel. Obyvatelé byli ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Péči zajišťovalo 47 zaměstnanců.

Pohled do současnosti:

S přijetím nového zákona dochází od 1. ledna 2007 ke změně názvu zařízení a Domov důchodců byl přejmenován na Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. a nachází se na současné adrese. V rámci zařízení vznikají dvě služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Zvyšuje se kvalita péče a pohodlí obyvatel, proto je kapacita snížena na 81 míst. Od roku 2008 pak na 71 míst. Od listopadu 2008 se stává ředitelem centra Ing. Jan Letocha, který začíná realizovat myšlenku na rozšíření kapacity zařízení formou přístavby a další zkvalitnění služeb pro seniory.

V červnu 2012 je zahájena stavba s názvem „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“ a přináší zhruba zdvojnásobení obestavěného prostoru stávajícího objektu v bezprostřední návaznosti na dosavadní budovu. Přístavba byla stavebně dokončena 6. září 2013 a celková kapacita je 131 míst. Od 1. ledna 2014 nabízíme tři služby - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu. 

 

Co chceme, pro koho tu jsme, kam jdeme ...                                                

Domov pro seniory                                                             

Posláním Domova pro seniory je umožnit seniorům prožít důstojné stáří, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou prožít ve svém domácím prostředí. Poskytujeme takovou podporu a pomoc, která v maximální možné míře směřuje k zachování, popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky.

Sociální služby jsou v Domově pro seniory poskytovány celoročně na základě Smlouvy o poskytování sociální služby s uživateli dle jejich individuálních potřeb.

 

Cíle služby:

 • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů - jsou prováděny jen ty úkony, které uživatelé nezvládnou sami,
 • respektování individuality uživatelů - respektujeme zvyklosti a návyky uživatelů, 
 • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života – pro uživatele je připravován bohatý program, kde se může každý zapojit nebo zúčastnit. Uživatelé se účastní i dění mimo zařízení.

   

K základním zásadám při péči o uživatele patří zachování důstojnosti a práv uživatele - respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv, individuální přístup - přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele, uplatnění vlastní vůle uživatele - respektování svobodného rozhodnutí. K dodržování etických principů sezaměstnanci zavazují při nástupu do zařízení – Kodex etiky Centra služeb pro seniory Kyjov– příloha č. 3 - k otevření zde.

Cílová skupina:

Služby v Domově pro seniory jsou určeny seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. seniorům majícím k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení a nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

 

Poskytovatel nemůže poskytnout sociální službu pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Průměrná obložnost (obsazenost lůžek) za rok 2017 činila 99,87 %.

 

Domov se zvláštním režimem                                               

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Sociální služby jsou v Domově se zvláštním režimem poskytovány celoročně na základě smlouvy o poskytování sociální služby s uživateli dle jejich individuálních potřeb.

 

Cíle služby:

 • práce s uživateli dle jejich dřívějších zvyklostí - u uživatelů jsou zjišťovány jejich potřeby a dřívější zvyklosti, se kterými pracujeme,
 • podpora soběstačnosti uživatelů, která přispívá ke kvalitě jejich života - nabízíme aktivizační činnosti a upevňujeme zachované schopnosti a dovednosti,
 • zajištění bezpečného a klidného prostředí - zajištění stabilního personálu.Více zaměstnanců kvůli zajištění většího bezpečí. Uživatelé nejsou rušeni ostatními z jiné služby.

 

K základním zásadám (principům) při péči o uživatele patří zachování důstojnosti a práv uživatele - respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv, individuální přístup - přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele, uplatnění vlastní vůle uživatele - respektování svobodného rozhodnutí, flexibilita - přizpůsobení služby potřebám uživatele. K dodržování etických principů se zaměstnanci zavazují při nástupu do našeho zařízení – Kodex etiky Centra služeb pro seniory Kyjov – příloha č. 3 - k otevření zde.

Dne 16. prosince 2015 jsme získali certifikát Vážka, který uděluje Česká Alzheimerovská společnost 

Certifikát VÁŽKA

Cílová skupina:

Služby v Domově se zvláštním režimem jsou určeny seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. seniorům majícím k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence nebo Alzheimerovy choroby a nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Poskytovatel nemůže poskytnout sociální službu pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Průměrná obložnost (obsazenost lůžek) za rok 2017 činila 99, 02 %.

  

Odlehčovací služba                                                            

Posláním Odlehčovací služby je zajistit seniorům  se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního stavu nebo onemocnění demencí nebo Alzheimerovou chorobou, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Snahou služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo jim pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Sociální služby jsou v rámci Odlehčovací služby poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociální služby s uživateli dle jejich individuálních potřeb a to minimálně na 14 dní a maximálně na 2 měsíce. 

 

Cíle služby:

 • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek,
 • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů - jsou prováděny jen ty úkony péče, které uživatelé nezvládnou sami,
 • respektování individuality uživatelů - respektujeme zvyklosti a návyky uživatelů,
 • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života - pro uživatele je připravován bohatý program, kde se může každý zapojit nebo zúčastnit. Uživatelé se účastní i dění mimo zařízení. 

K základním zásadám (principům) při péči o uživatele patří zachování důstojnosti a práv uživatele - respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv, individuální přístup - přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele, uplatnění vlastní vůle uživatele - respektování svobodného rozhodnutí, flexibilita - přizpůsobení služby potřebám uživatele. K dodržování etických principů se zaměstnanci zavazují při nástupu do našeho zařízení – Kodex etiky Centra služeb pro seniory Kyjov – příloha č. 3 - k otevření zde.

Cílová skupina:

Odlehčovací služba je určena seniorům a seniorům s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, kteří mají sníženou soběstačnost a pečují o ně rodinní příslušníci v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Poskytovatel nemůže poskytnout sociální službu pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Průměrná obložnost (obsazenost lůžek) za rok 2017 činila 91, 72 %.

 

 
jmkbar eu regrada apsscr

Copyright © 2015

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. Strážovská 1095 

697 01 Kyjov

Webmaster and Designed by Webdesign Inergo.