GDPR a cookies

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV, příspěvková organizace, Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov (Dále jen "CSPSK"), řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti CSPSK vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů: 

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“);
 • a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
  Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky CSPSK https://www.centrumproseniorykyjov.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se CSPSK či nikoliv.

Co jsou osobní údaje

 • Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

 

Jaké osobní údaje CSPSK zpracovává


CSPSK o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

Osobní údaje, které CSPSK sami sdělíte

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které CSPSK sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení.  

Výše uvedené Osobní údaje bude CSPSK zpracovávat za účelem:

 • poskytnutí služby či informace, o kterou jste projevili zájem;

Osobní údaje, které o Vás CSPSK shromažďuje samo

Při návštěvě našich Webových stránek může CSPSK shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Jedná se o cookies nezbytné pro technické ukládání (tzv. technická cookies). Další ukládání cookies ze strany CSPSK vyžadují aktivní souhlas tzv. opt-in. Tento souhlas je také nutné po 13ti kalendářních měsících obnovit. Tyto typy cookies jsou popsány níže.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás CSPSK získá, mohou být předávány a třetím osobám („Zpracovatelé“). CSPSK předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může CSPSK předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti CSPSK;
 • správci Webových stránek.
  Za určitých okolností může být CSPSK povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům CSPSK přijalo organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří:

organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
a technické zabezpečení serverů a Webových stránek CSPSK proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  

Délka uchovávání osobních údajů

CSPSK Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro CSPSK vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu CSPSK uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů CSPSK tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

CSPSK využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru CSPSK do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server CSPSK.

CSPSK využívá následujících druhů Cookies:

 • Technické Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 • Analytické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení.
 • Marketingové Cookies, které umožňují sbírat analytická data o uživatelích a zobrazení cílené reklamy
  Cookies prvního druhu jsou spuštěny automaticky bez nutného souhlasu návštěvníka webu, ostatní typy (2,3) vyžadují aktivní souhlas, případně možnost zvolit, jaký typ cookies návštěvník povolí - tzv. opt-in režim správy cookies dle právní úpravy cookies § 89 odst. novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vycházející z evropské směrnice ePrivacy.

Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky. Tento aktivní souhlas lze udělit také selektivně - a to prostřednictvím nastavení v cookies liště. 

Tyto osobní údaje, získané na základě aktivního souhlasu (opt-in), CSPSK využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. 

Cookies je i nadále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé technické Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů CSPSK Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou CSPSK zpracovávány;
 • právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 • právo získat Osobní údaje, které jste CSPSK poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.
  Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u CSPSK, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu centrum@centrumproseniorykyjov.cz.

CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV, příspěvková organizace

Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.

Informace o zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, IČO: 46937099, se sídlem Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1265 je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace zpracovává coby správce osobních údajů osobní, výjimečně také zvláštní kategorii osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Příspěvková organizace je správcem osobních údajů zejména za účelem poskytování sociálních služeb, poskytování ošetřovatelské péče, zajišťování smluvních vztahů, atd.

 
OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V PŘÍPADĚ, KDY


Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pracovně právními předpisy, předpisy v účetní oblasti, atd.)
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (např. smlouvy o poskytování péče, pracovní smlouvy, ostatní smlouvy, apod.)
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (např. zpracování kontaktních údajů na blízké osoby uživatelů služeb – jméno, příjmení, vztah k uživateli, telefonní číslo, emailová adresa, nebo zpracování obrazových záznamů z kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob, apod.)
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat (např. pořizování a zveřejňování fotografií z akcí domova).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě na základě její písemné žádosti a ukládá-li to zákon (např. Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Policie ČR, soudy apod.). V žádném případě nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám za účelem obchodu, reklamy, propagace nebo jiným účelem bez zákonného důvodu. Nepořizujeme fotokopie občanského průkazu ani jiného průkazu totožnosti, rodného nebo oddacího listu. Osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 
PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Subjekt osobních údajů může uplatnit svá následující práva:

Právo být informován o tom, jaké osobní údaje jsou organizací zpracovávány.
Právo na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací – informace (případně kopie zpracování osobních údajů) jsou poskytovány na základě písemné žádosti v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců, informace jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy organizace posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou (poté lze požadovat finanční úhradu).
Právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, a to v termínu do jednoho měsíce od uplatnění svého práva, ve výjimečných případech do dvou měsíců.
Právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností – výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se především u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů, s těmito dokumenty je nakládáno dle spisového a skartační řádu.
Právo na námitku – každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká především údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů, žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění svého práva, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 


SVÁ PRÁVA A POŽADAVKY UPLATŇUJTE U SPRÁVCE ČI POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Kontaktní adresa správce:

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, IČO 46937099,

telefon: +420 518 699 513,

e-mail: reditel@centrumproseniorykyjov.cz, ID datové schránky: aihkg44
 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Způsoby ověření totožnosti např. přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů, ověřením totožnosti – nahlédnutím do občanského průkazu, žádost je podepsána ověřeným podpisem. Pokud nastanou důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle nařízení GDPR, je možno požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost Moore Czech Republic s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00  Praha 8

Kontakt:
JUDr. Robert Pecka,
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolínská 661/4, 186 00  Praha 8
telefon: +420 737 584 256
e-mail: robert.pecka@moore-czech.cz
Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

 

 

×