Pravidla podávání podnětů a stížností

Všichni uživatelé poskytovaných sociálních služeb mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i kterýkoliv občan.

Stížnost je možno uplatnit následujícími způsoby:

Písemně

 • K rukám ředitelky zařízení:
  KONTAKT: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
  Strážovská 1095
  697 01 Kyjov
  tel.: 518 699 513
  e-mail: reditel@centrumproseniorykyjov.cz
 • K rukám zaměstnance pověřeného evidencí stížností:
  KONTAKT: sociální pracovnice zařízení
  tel.: 518 699 541
  e-mail: socialni@centrumproseniorykyjov.cz
 • K rukám kteréhokoliv službu konajícího zaměstnance v přímé obslužné péči poštou na adresu zařízení
 • Poštou na adresu zařízení:
  Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
  Strážovská 1095 697 01 Kyjov

Do schránky na stížnost

Schránka na stížnosti je umístěna na každém oddělení u výtahu a v hlavní jídelně.

Ústně

V tomto případě zaměstnanec stížnost písemně zaznamená na tiskopis „Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“ a uživatel potvrdí podpisem věcnou správnost obsahu. Ústně se stížnost podává řediteli zařízení, důvěrníkovi, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci.

Prostřednictvím výboru obyvatel

Stěžovatel má možnost svobodně si zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. Může to být osoba fyzická (příbuzný, důvěrník, sociální pracovník) i právnická osoba (občanská poradna). Rovněž má právo podat stížnost anonymně.

Všechny stížnosti jsou evidovány zaměstnancem k tomu pověřeným a postoupeny ředitelce zařízení, která zajistí jejich prověření a vyřízení. Zaměstnanec pověřený evidencí stížností je povinen vybírat schránku na stížnosti 1x týdně za přítomnosti druhého zaměstnance.

Stížnost musí být pověřeným zaměstnancem či týmem prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti, případně přijetí stížnosti. Překročí-li lhůta daný termín, je o důvodech zdržení stěžovatel písemně informován. V zájmu řádného prošetření stížnosti může být vyslechnut stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje. O jednáních a průběhu prošetřování stížnosti je sepsán zápis.

Stěžovatel musí být o výsledku prošetření jeho stížnosti vyrozuměn písemně. U anonymní stížnosti podané do schránky na stížnosti je odpověď vyvěšena na nástěnce u výtahu v původní budově v I. NP zařízení.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost odvolat se u nadřízeného nebo nezávislého orgánu s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti:

 • Jihomoravský kraj, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
  Vedoucí sociálního odboru: tel: 541 651 132
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
  tel.: 542 542 111
 • Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha
  tel: 296 526 445, 257 003 500
 • Senior telefon – tel.: 800 157 157 – bezplatná linka pro seniory, sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi fungující 24 hodin denně
 • Občanská poradna – nezávislé bezplatné místo, poskytuje rady, informace a pomoc všem potřebným. Asociace občanských poraden sídlí: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha

Zaměstnanec pověřený evidencí stížností v zařízení: SOCIÁLNÍ PRACOVNICE.

Na kteréhokoliv zaměstnance se můžete obrátit i s připomínkou ke kvalitě služby, námětem či podnětem na zlepšení našich služeb.

×