Vize a cíle, roční zprávy

Naše představy do budoucna

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a prostřednictvím Odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

 

V Kyjově dne 5. 1. 2021
Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka

Manažerské cíle pro rok 2023

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena
  a měřena – TERMÍN: průběžně
 • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. – TERMÍN: trvale

 

 • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb
  a zveřejňování veřejného závazku
  – TERMÍN: trvale
 • Zaměstnanci Centra se profesně rozvíjí – TERMÍN: trvale
 • Pracovní proces je zefektivňován – TERMÍN: trvale

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2023

 • Vzdělávání v oblasti paliativní péče se zaměřením na duševní hygienu pečujících – minimálně 30 PSS - zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Vytvoření bylinkového záhonu v zahradě Centra - zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Rozšíření aktivit v oblasti hiporelaxace – min. 3 setkání za rok ve skupině a individuálně u lůžka uživatelů - zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Zajištění relaxačně-vzdělávacích dnů pro zaměstnance – minimálně 2x za rok - zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Rozvoj hudebních aktivit o prvky muzikoterapie s léčivými nástroji – minimálně 12 setkání za rok - zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Zjišťování spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb u příbuzných a blízkých osob minimálně od 20 uživatelů - zodpovídá: vedoucí úseku sociální práce

MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ CÍLE 2023

 • Pořízení vážící podložky - zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Pořízení vakového zvedáku - zodpovídá: vedoucí provozního úseku

VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH CÍLŮ ZA ROK 2022

 • Cíl: Získání certifikátu „Pracoviště paliativní péče“
  Cíl byl splněn.
  Proškolování pracovníků v dané problematice s přesahem do roku 2023.
 • Cíl: Obhajoba certifikátu „VÁŽKA“.
  Cíl byl splněn.
  Dne 3. 2. 2022 proběhl v zařízení audit, který potvrdil hodnocení organizace mezi zařízení s nejlepším hodnocením.
 • Cíl: Navázání spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR – 3 setkání/rok.
  Cíl byl splněn.
 • Cíl: Oslava mezinárodního dne seniorů.
  Cíl byl splněn. Oslava proběhla 8.9.2022.
 • Cíl: Navázání spolupráce s Městskou knihovnou Kyjov v rámci pořadu Beseda u knihy – 6 setkání/rok.
  Cíl byl splněn.
 • Cíl: Pořízení a instalace posezení/lavičky ke vzpomínkovému kameni.
  Cíl byl splněn. 
  Lavička byla instalována včetně úpravy terénu a vydláždění prostor.
 • Cíl: Pořízení sprchového lůžka.
  Cíl byl splněn.
 • Cíl: Pořízení kompenzační pomůcky – zvedacího zařízení.
  Cíl byl splněn.

 

 

 

×