Pro zájemce o službu DPS

Služby Domova pro seniory jsou určeny osobám, které:

  • dosáhly věku 60 let,
  • mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb,
  • nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob,
  • chtějí využívat tuto službu.

POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NENÍ MOŽNÉ, JESTLIŽE:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (v tomto případě je možno zažádat o poskytnutí služby Domov se zvláštním režimem, který je na tuto cílovou skupinu osob zaměřen, nejbližším zařízením je Domov na Jarošce, p. o.)

Podání žádosti

Formuláře žádostí jsou k dispozici v kanceláři sociálních pracovnic či na recepci Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o. Obrátit se můžete také na obec s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí. Ke stažení je formulář Žádosti o poskytnutí sociální služby níže na této stránce.

UPOZORNĚNÍ:

Prosím, nezapomeňte také vyplnit a podepsat zplnomocnění na druhé straně žádosti, zmocnitel (žadatel) i zmocněnec (kontaktní osoba). Bez vyplněného zplnomocnění nemůže být kontaktní osoba uvedená v žádosti (zmocněnec) informována o průběhu vyřizování žádosti.

Vyplněnou a podepsanou žádost lze doručit osobně, poštou či e-mailem na adresu: socialni@centrumproseniorykyjov.cz

Jakmile je žádost doručena do Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o., kontaktuje sociální pracovnice žadatele/kontaktní osobu a potvrdí přijetí žádosti.

V případě, že není žadatel schopen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu samostatně jednat, spravovat své osobní záležitosti a nemá soudem ustanoveného zástupce (opatrovníka), je nutné zahájit řízení o jmenování opatrovníka (u příslušného okresního soudu). Více informací o opatrovnictví ZDE.

Důrazně upozorňujeme, že v souvislosti s žádostí o poskytnutí sociální služby nepřijímáme věcné ani finanční dary.

Sociální šetření

V rámci sociálního šetření zjišťuje sociální pracovnice takové informace o žadateli, které umožní posoudit, zda spadá do okruhu osob, kterým je naše služba určena a zda služba bude moct naplnit jeho potřeby a požadavky. Sociální pracovnice dále podává informace o naší službě a případně poskytuje základní sociální poradenství.

Sociální pracovnice zjišťuje zejména:

  • schopnost žadatele zvládat základní životní potřeby (v souladu s Kartou potřeb Jihomoravského kraje) – do jaké míry je žadatel soběstačný a schopný sebeobsluhy,
  • aktuální nepříznivou sociální situaci žadatele (prostředí, ve kterém žadatel žije, kým je zajištěna potřebná péče a pomoc, zda je možný návrat do domácího prostředí v případě, kdy je aktuálně žadatel v nemocnici, LDN apod.).

Rozhodnutí o splnění podmínek pro přijetí

Na základě sociálního šetření rozhodne komise Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o., zda žadatel splňuje/nesplňuje podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby a je o tom písemně vyrozuměn (zpravidla do 3 měsíců od podání žádosti).

Neevidují se žádosti tzv. „do budoucna“, poskytujeme službu osobám v aktuální nepříznivé sociální situaci.

V případě, že v zařízení není aktuálně volná kapacita, je žadatel splňující podmínky pro uzavření smlouvy zařazen do tzv. skupiny čekatelů. Při uvolnění kapacity komise Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o. vybírá budoucího uživatele s ohledem na aktuální nepříznivou sociální situaci a vhodnost čekatele na uvolněný pokoj (nevedeme pořadníky, při přijímání nového uživatele nerozhoduje datum přijetí žádosti).

Vybraný čekatel je poté osloven sociální pracovnicí s nabídkou uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě, že čekatel souhlasí, domluví se s ním na termínu schůzky (sociální šetření před příchodem do zařízení).

Pokud čekatel odmítne po uvolnění kapacity uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby, je vyřazen z evidence. V případě závažných důvodů odmítnutí (např. úmrtí v rodině, vážná nemoc v rodině) se žádost ponechá v evidenci čekatelů a vyřazena bude až v případě druhého odmítnutí.

Více o příchodu do zařízení a Smlouvě o poskytování sociální služby v části Informace při přijetí.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Hasalová

×