Pro zájemce o službu DZR

Služby DZR jsou určeny osobám, které:

  • dosáhly věku 55 let a trpí Alzheimerovou nebo jinou formou demence,
  • mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb,
  • nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob,
  • chtějí využívat tuto službu.

Poskytnutí pobytové sociální služby není možné, jestliže:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí. Tyto dokumenty naleznete také na oficiálních stránkách společnosti.

Podání žádosti

Formuláře žádostí jsou k dispozici v kanceláři sociálních pracovnic či na recepci Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o. Obrátit se můžete také na obec s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí. Ke stažení je formulář Žádosti o poskytnutí sociální služby níže na této stránce.

Vyplněnou a podepsanou žádost lze doručit osobně, poštou či e-mailem na adresu: socialni@centrumproseniorykyjov.cz

Zpravidla do jednoho měsíce od doručení žádosti telefonicky kontaktuje sociální pracovnice kontaktní osobu a společně si dohodnou termín sociálního šetření v místě aktuálního pobytu žadatele (v domácnosti, u pečující osoby, v nemocnici, LDN, apod.).

Sociální šetření

V rámci sociálního šetření zjišťuje sociální pracovnice takové informace o žadateli, které umožní posoudit, zda spadá do okruhu osob, kterým je naše služba určena a zda služba bude moct naplnit jeho potřeby a požadavky. Sociální pracovnice dále podává informace o naší službě a případně poskytuje základní sociální poradenství.

Sociální pracovnice zjišťuje zejména:

  • schopnost žadatele zvládat základní životní potřeby (v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje) – do jaké míry je žadatel soběstačný a schopný sebeobsluhy,
  • aktuální sociální situaci žadatele (prostředí, ve kterém žadatelé žijí, kým je zajištěna potřebná péče a pomoc, zda je možný návrat do domácího prostředí v případě, kdy je aktuálně žadatel v nemocnici, LDN, apod.).

ROZHODNUTÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PRO PŘIJETÍ

Na základě sociálního šetření rozhodne komise Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o., zda žadatel splňuje/nesplňuje podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby a je o tom písemně vyrozuměn (zpravidla do 3 měsíců od podání žádosti).

Neevidují se žádosti tzv. „do budoucna“, poskytujeme službu osobám v aktuální nepříznivé sociální situaci.

V případě, že v zařízení není aktuálně volná kapacita, je žadatel splňující podmínky pro uzavření smlouvy zařazen do tzv. skupiny čekatelů. Při uvolnění kapacity komise Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o. vybírá budoucího uživatele s ohledem na aktuální nepříznivou sociální situaci a vhodnost čekatele na uvolněný pokoj.

Kontaktní osoba vybraného čekatele je poté oslovena sociální pracovnicí, a pokud nejsou žádné překážky pro uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, domlouvají se na dalším postupu.

Pokud čekatel/kontaktní osoba odmítne po uvolnění kapacity uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby, je žádost vyřazena z evidence. V případě závažných důvodů odmítnutí (např. úmrtí v rodině, vážná nemoc v rodině) se žádost ponechá v evidenci čekatelů a vyřazena bude až v případě druhého odmítnutí.

Více o příchodu do zařízení a Smlouvě o poskytování sociální služby v části Informace při přijetí.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Hasalová

×